Chcesz ogłosić upadłość? Zadaj pytanie lub Telefon 535 707 333
upadłość konsumencka

Co to jest upadłość konsumencka i jak możesz ją ogłosić z pomocą kancelarii prawnej?

 • Autor:Ogłoś Upadłość Konsumencką

Nadmierne zadłużenie stanowi problem nie tylko o charakterze finansowym. Życie w ciągłym napięciu, z widmem strat na koncie, może poważnie odbić się na zdrowiu, doprowadzając do załamania. Procedury windykacyjne są długie i uciążliwe, zaś metody stosowane przez niektórych wierzycieli mogą uchodzić za wyjątkowo nieprzyjemne. Jednym z rozwiązań proponowanych osobom zadłużonym jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, przewidywane dla osób fizycznych, które nie prowadzą własnej działalności gospodarczej, a które stały się niewypłacalne. Głównym założeniem tej procedury jest oddłużenie i umorzenie części, a nawet całości długu – w praktyce jednak druga sytuacja zdarza się wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach, zaś częściowe umorzenie zadłużenia to częsta praktyka. W związku z faktem, że upadłość konsumencka jest procedurą sądową, to właśnie sąd zajmuje się oficjalnym ogłoszeniem niewypłacalności konsumenta.

Upadłość konsumencka 2024 – kto może ją ogłosić?

Aby móc lepiej zrozumieć, komu tak naprawdę przysługuje prawo ogłoszenia niewypłacalności, należy nieco rozwinąć pojęcie konsumenta – jest nim osoba fizyczna, czyli osoba dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzeniem firmy. Chociaż zdarzają się sytuacje, w których osoba prowadząca działalność może być traktowana jako konsument, w przypadku omawiania kwestii upadłości konsumenckiej, nie jest to możliwe. Z upadłości konsumenckiej może więc skorzystać tylko ta osoba, która w momencie ogłoszenia bankructwa nie prowadzi działalności. Oznacza to, że zlikwidowała i wykreśliła działalność z rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Ponadto, warto wiedzieć, że są może odrzucić wniosek o upadłość osobie, która:

 • dziesięć lat temu została całkowicie lub częściowo oddłużona przez poprzednie postępowanie upadłościowe;

 • nie jest niewypłacalna (w tym także ukrywała swój majątek podczas postępowania upadłościowego);

 • podała we wniosku nieprawdziwe dane;

 • przebywa poza granicami kraju;

 • nie wykonała obowiązków zleconych przez syndyka.

Każda sprawa o upadłość konsumencką jest jednak wysoce indywidualna. Dowodzi temu fakt, że w wyjątkowych okolicznościach, uzasadnionych względami słuszności oraz zasadami humanitaryzmu (np. przebieg ciężkiej choroby), sąd może pominąć fakt zajścia negatywnych przesłanek i finalnie ogłosić upadłość konsumenta. Wyjątkowe sytuacje wymagają jasnego przedstawienia oraz potwierdzeń w postaci zbioru dowodów.

Które długi obejmuje upadłość konsumencka?

Celem upadłości konsumenckiej jest przede wszystkim umorzenie zobowiązań konsumenta, które nie zostały spłacone w toku postępowania upadłościowego ustalonego przez sąd – w wyniku planu podziału majątku lub ewentualnego planu spłaty wierzycieli. Od tego, jakie długi mogą zostać umorzone w ramach upadłości konsumenckiej, stanowi podstawowe kryterium powodujące czy dłużnik podejmie decyzję o podjęciu się starań dotyczących ogłoszenia upadłości konsumenckiej. W procedurze ogłoszenia upadłości konsumenckiej, postępowaniem można objąć długi takie jak:

zobowiązania z tytułów niespłaconych pożyczek oraz kredytów (np. zobowiązania bankowe i pozabankowe);

zobowiązania związane z poprzednio prowadzoną działalnością gospodarczą;

zadłużenia z tytułu składek do ZUS;

zaległości podatkowe;

zobowiązania względem innych osób fizycznych i prawnych;

nieopłacone rachunki za wodę, gaz, prąd, telefon;

zobowiązania z tytułu zapłaty czynszu.

Istnieją jednak zadłużenia, których nie można umorzyć w wyniku procedury upadłościowej. Mowa tu przede wszystkim o długach o charakterze alimentacyjnym, zobowiązaniach wynikających z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa czy śmierci, a także o długach będących wykonaniem orzeczonego przez sąd obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. By są mógł umorzyć wszystkie zobowiązania konsumenta, musi on [dłużnik] w trakcie składania wniosku o ogłoszenie upadłości ujawnić wszystkich znanych jemu wierzycieli.

Upadłość konsumencka: przygotowanie do złożenia wniosku

Wniosek o ogłoszenie upadłości stanowi pismo procesowe, które zawiera w sobie ściśle określone elementy. Jego sporządzenie powinno obejmować rzetelne uzasadnienie, że względem konsumenta nie zachodzi żadna z negatywnych okoliczności, mogących przesądzić o oddaleniu rozpatrzenia dokumentu przez sąd. Wniosek powinien zawierać w sobie wyłącznie pełne i prawdziwe informacje – konsekwencją niedochowania obowiązku może okazać się umorzenie postępowania. Przygotowując się do złożenia wniosku o upadłość konsumencką, należy wykonać dwa zestawienia. Jedno powinno obejmować cały majątek ruchomy dłużnika (np. samochód, sprzęt AGD, pamiątki, meble), nieruchomy (np. dom, działka, grunty), a także źródła przychodów. Bardzo ważnym elementem listy posiadanego majątku jest jego wycena – bez niej lista nie przedstawia wartości w postępowaniu, gdyż uniemożliwia sądowi ocenę prawdziwej wartości majątku. Drugie zestawienie to lista zobowiązań, jakie ciążą na dłużniku. Przy jej konstruowaniu pomocny może okazać się raport BIK, zawierający w sobie informację o zobowiązaniach zaciągniętych w bankach, SKOK-ach, a także niektórych instytucjach pożyczkowych.

Co powinien zawierać w sobie wniosek o ogłoszenie upadłości?

Każdy wniosek o upadłość konsumencką powinien zawierać w sobie elementy takie jak:

 • dane dłużnika;

 • spis składników majątku razem z szacunkową wyceną;

 • wskazanie adresów, pod którymi znajduje się majątek dłużnika;

 • dokładny spis wierzycieli, wraz z adresami, wysokością wierzytelności oraz terminami zapłaty;

 • listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku;

 • czynniki uzasadniające wniosek i ich uprawdopodobnienie.

Jak ogłosić upadłość konsumencką krok po kroku?

Momentem, który rozpoczyna ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jest złożenie wniosku w sądzie. Następnie sąd rozpoznaje wniosek, którzy może odrzucić bądź wezwać wnioskodawcę na rozprawę. W przypadku gdy sąd nie oddali wniosku, rozpoczyna się postępowanie upadłościowe. Sprawa zostaje przejęta przez syndyka, którzy sporządza listę wszystkich wierzycieli oraz ich wierzytelności, a następnie jego działania prowadzą do spieniężenia majątku dłużnika przez jego likwidację. Syndyk dokonuje sprzedaży dóbr będących w posiadaniu upadłego, zaś z uzyskanych kwot następuje zaspokojenie wierzycieli. Kolejnym etapem jest ustalenie przez sąd planu spłaty, na którego postawie dłużnik – w okresie do 36 miesięcy – ma uiszczać określone kwoty na rzecz wierzycieli. W przypadku kiedy sąd uzna, że majątek dłużnika nie pozwala na jakiekolwiek spłaty, może dojść do umorzenia wszystkich długów. Całą procedurę da się zamknąć w kilku krótkich punktach:

 1. Złożenie wniosku.

 2. Rozpatrzenie wniosku.

 3. Ustalenie listy wierzycieli i spieniężenie majątku upadłego.

 4. Stworzenie planu spłaty wierzycieli.

 5. Umorzenie wierzytelności.

Pomimo tego, że udało nam się zamknąć proces w zaledwie pięciu punktach, upadłość konsumencka bardzo często stanowi proces długi i skomplikowany – pomimo tego, wiele osób znajdujących się w przysłowiowej „kropce” decyduje się na jej ogłoszenie, widząc w tym przede wszystkim szereg zalet.

upadłość konsumencka

Czas trwania upadłości konsumenckiej – ile trzeba czekać na ostateczny wynik sprawy?

Postępowanie upadłościowe może być prowadzone w trybie uproszczonym i trybie zwykłym. Pierwszy charakteryzuje się ograniczoną aktywnością sądu wyłącznie do najważniejszych decyzji, zaś postępowanie nie trwa dłużej niż 6-8 miesięcy, a kieruje nim syndyk. W trybie zwykłym udział sądu jest natomiast znaczący, zaś postępowaniem kieruje sędzia-komisarz. Takie postępowanie trwa od roku do nawet dwóch lat. Tryb zwykły ma zastosowanie w momencie, gdy sytuacja majątkowa dłużnika jest złożona – na przykład prowadził w przeszłości firmę, posiada znaczny majątek czy bardzo wielu wierzycieli.

Jakie korzyści niesie upadłość konsumencka?

Wyjaśniliśmy, co to jest upadłość konsumencka; znany jest również jej cel. W pierwszej kolejności istniejące zobowiązania finansowe są zaspokajane z ustalonego majątku dłużnika. W momencie, gdy ten ulegnie likwidacji, sąd – mając na uwadze ustaloną listę wierzytelności – wydaje postanowienie o ustaleniu dokładnego planu spłaty wierzycieli. Obejmuje on między innymi zakres i termin, w jakim dłużnik jest zobowiązany spłacić swoje zadłużenie. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej powstrzymuje windykację, tym samym oferując osobie zadłużonej pewnego rodzaju ochronę, na przykład przed utratą dachu nad głową, a także daje możliwość kontynuowania pracy zawodowej, mając na uwadze jego podstawowe potrzeby. Po ogłoszeniu upadłości dłużnika, zawieszane zostają toczące się postępowania egzekucyjne, a możliwość wszczynania przeciwko dłużnikowi nowych spraw sądowych i egzekucyjnych jest ograniczona. Wraz z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, przestają być naliczane odsetki od zaległych zobowiązań. Umorzenie niespłaconych zobowiązań upadłego, w związku z wykonaniem planu spłaty lub z jego pominięciem, stanowi swoistą podstawę do wykreślenia jego danych z KRD – Krajowego Rejestru Długów. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nierzadko przynosi również komfort psychiczny; rozpoczęcie nowego rozdziału w życiu i stopniowe wychodzenie z długów może obudzić nadzieje na lepszą przyszłość.

Czy wiesz, ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Na wydatki związane z upadłością konsumencką składa się opłata za złożenie wniosku, koszty wynagrodzenia syndyka, a także koszty postępowania. W zależności od rodzaju postępowania (uproszczone lub zwykłe), koszty wahają się od 4 do nawet 10 tysięcy złotych. W momencie gdy majątek dłużnika nie jest wystarczający na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego, sąd może odrzucić wniosek o ogłoszenie upadłości. Prócz powyższych wydatków, pobocznym kosztem upadłości jest wyzbycie się większości swojego majątku, który zostanie spieniężony i rozdany między wierzycieli.

Upadłość konsumencka – co po niej?

Upadłość konsumencka wprowadza wiele istotnych zmian. W przypadku ogłoszenia upadłości przez sąd, warto mieć na uwadze najważniejsze następstwa postępowania.

 • Wraz z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, majątek dłużnika staje się „masą upadłości”, która zarządzana jest przez syndyka. Oznacza to, że upadły nie może nim dobrowolnie rozporządzać (np. sprzedać posiadanego samochodu lub gruntu);

 • Obowiązkiem dłużnika jest wskazanie syndykowi całego swojego majątku, rozliczeń, korespondencji i dokumentacji, gdyż w innym razie samo postępowanie może zostać umorzone.

 • Upadły powinien pamiętać, że w skład masy upadłości wchodzi wynagrodzenie za pracę w części niepodlegającej zajęciu.

 • Ogłoszenie upadłości oznacza, że konsument będzie mógł zawierać wyłącznie drobne umowy życia codziennego, które obejmują zakup żywności, środków czystości i podobnych przedmiotów niezbędnych do godnego funkcjonowania.

 • Decydując się na oddłużenie przez upadłość konsumencką powinno się być świadomym ograniczenia prawa do prywatności. Informacja na temat upadłości powinna być publicznie obwieszczona, zaś ujawnione dane będą obejmować kolejno: imię, nazwisko, PESEL i adres zamieszkania. Informację o upadłości konsumenckiej syndyk przekazuje również pracodawcy upadłego po to, by ten oddawał mu część jego wynagrodzenia. O upadłości można dowiedzieć się także z ogłoszeń syndyka na temat sprzedaży majątku – dostęp do akt postępowania będą mieli wierzyciele, którzy będą mieli szansę zapoznania się z danymi dotyczącymi zadłużenia i informacjami związanymi między innymi ze stanem zdrowia dłużnika czy jego relacjami z bliskimi (w przypadku gdy tego typu wiadomości zostaną przekazane do sądu lub syndyka).

Upadłość konsumencka posiada zarówno swoje wady i zalety. Z jednej strony jest ona sposobem na pozbycie się nieopłaconych długów, z drugiej zaś wiąże się z oddaniem całego swojego majątku (a także w pewnym sensie prywatności) syndykowi. Co więcej, upadły jest zobowiązany do corocznego zdawania syndykowi relacji z postępów wykonania spłaty wierzycieli, a także swojej sytuacji majątkowej i zawodowej.

Różne aspekty upadłości: BIK, emerytura, brak majątku i kredyt

Pomimo tego że upadłość konsumencka może wydawać się nad wyraz radykalnym krokiem, podjęcie decyzji o jej ogłoszeniu pomogło naprawdę wielu osobom. Przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, dobrze jest mieć świadomość jej wpływu na różne kwestie życia, jakie mogą dotyczyć każdego z nas. Postanowiliśmy zwrócić uwagę na najważniejsze z nich.

 • Upadłość konsumencka i BIK. Biuro Informacji Kredytowej gromadzi wszystkie informacje na temat zdolności oraz historii kredytowej danego użytkownika. Podejmując decyzję dotyczącą ogłoszenia upadłości, dobrze jest zawczasu sprawdzić swój raport – w trakcie postępowania sąd na pewno będzie sięgał do tych danych. Rozeznanie się w sytuacji pozwoli uniknąć zdziwienia i wystąpienia nieścisłości.

 • Upadłość konsumencka i emerytura. W przypadku gdy upadłość konsumencką chce ogłosić emeryt, syndyk może zająć wyłącznie 25% jego dochodu netto. Nie może być to suma wyższa niż kwota wolna od egzekucji; ustala się ją na podstawie wysokości minimalnej emerytury, a także realnej wartości pieniądza w danym momencie.

 • Upadłość konsumencka i brak majątku. W przypadku osób nieposiadających majątku, cały dług zostaje umorzony; syndyk po prostu nie ma czego sprzedać. Dzięki temu sam proces działa o wiele krócej – pomija się etap wyceny czy spieniężania poszczególnych dóbr.

 • Upadłość konsumencka i kredyt. Po ogłoszeniu upadłości, dłużnik nie może wziąć kredytu oraz kupić sprzętu na raty – chyba, że uzyska na to sądową zgodę. Związane jest to ściśle z faktem, że upadły nie posiada prawa do zarządzania swoim majątkiem. Uregulowanie zaległości wcale nie poprawia aż tak bardzo sytuacji; upadłość zostaje odnotowana w bazie BIK, a taka przeszłość w większości przypadków dyskwalifikuje kandydata w oczach banku.

Upadłość konsumencka a pomoc kancelarii prawnej

Przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, warto zastanowić się nad sięgnięciem po specjalistyczną pomoc przy przystępowaniu do składania dokumentów oraz późniejszego postępowania, które nie jest zaliczane do najprostszych. Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy to zespół doświadczonych ekspertów, którzy wykazują się biegłością w sprawach upadłościowych. Instruujemy naszych Klientów na temat tego, jak ogłosić upadłość konsumencką. Pomagamy w tworzeniu wniosków i zbieraniu dokumentów niezbędnych do jego utworzenia, a także wspieramy w całym procesie postępowania. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wymaga zaawansowanej wiedzy dotyczącej obowiązującego w Polsce prawa, a także konkretnego doświadczenia w prowadzeniu tego typu spraw – mamy to wszystko, dzięki czemu możemy zapewnić naszym Klientom kompleksową obsługę oraz postarać się o satysfakcjonujący dla nich wynik sprawy. Konsultacja prawnicza w zakresie upadłości jest u nas darmowa; to właśnie podczas niej decydujemy się na omówienie problemu, a także przekazanie niezbędnych wskazówek i wyjaśnienie wymaganych kwestii. Prawnicy z wieloletnim doświadczeniem są w stanie reprezentować Klienta przed sądem, tym samym niosąc niezbędną pomoc w wyjściu z długów. Każda sprawa rozpatrywana jest przez nas w sposób indywidualny, bowiem w większości przypadków właśnie tego wymaga sytuacja. Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy od wielu lat niesie pomoc zadłużonym z całej Polski, zapewniając nie tylko wsparcie merytoryczne, lecz również życiowe zrozumienie sytuacji.

FAQ – PYTANIA I ODPOWIEDZI

#1 Czy istnieje inne wyjście niż upadłość konsumencka?

Alternatywę dla postępowania upadłościowego dla niewypłacalnego dłużnika stanowi układ konsumencki, stanowiący swoiste porozumienie między wierzycielem a dłużnikiem. Nie wymaga akceptacji ze strony wszystkich wierzycieli, a jedynie ich większości. Jest to dobra opcja dla osób, których dochody pozwalają na spłatę zobowiązań po ich rozłożeniu na dłuższy okres.

#2 Czy upadłość konsumencka pozbawia mieszkania?

Upadłość konsumencka chroni dłużnika przed bezdomnością. Osoba ogłaszająca bankructwo pozostaje chroniona przed utratą dachy nad głową, pomimo przejęcia posiadanego majątku – przynajmniej przez okres dwóch lat. Jedyne co trzeba zrobić, to złożyć wniosek o wydzielenie środków na wynajem innego lokalu mieszkalnego na okres od roku do dwóch lat. Dobrze wiedzieć, że wynajęte lokum może zamieszkiwać zarówno upadły, jak i jego rodzina.

#3 Czy upadłość konsumencka powoduje rozdzielność majątkową?

Tak. Wraz z dniem ogłoszenia upadłości małżonka będącego konsumentem i pozostającego w ustroju wspólności majątkowej, pomiędzy małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa. Tymczasem majątek wspólny, którego podział nie jest w żaden sposób dopuszczalny, wchodzi do masy upadłości.

Kategoria: Aktualności